NOTA LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és JDBOADAS S.L. amb CIF B-17528266, domicili al c. San Antoni 12 Cantonada - c. Alba local 9 - C.P 17230 - Palamós (Girona) i E-mail de contacte anthema@anthemainteriors.com.
 
 

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.
 
 

3. ÚS DEL PORTAL

JDBOADAS S.L. proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a JDBOADAS S.L. o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
 
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:
 
(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;
(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 
Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, JDBOADAS S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.
 
 

4. PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN COMPLIMENT DEL REGLAMENT (UE) 2016/679 (RGPD)
 
Responsable:
JDBOADAS S.L. amb CIF B-17528266, domicili al c. San Antoni 12 Cantonada - c. Alba local 9 - C.P 17230 - Palamós (Girona) i E-mail de contacte anthema@anthemainteriors.com.
 
Finalitats:
Portar a terme la prestació dels productes o serveis contractats; la finalitat concreta pel que ens ha donat les seves dades; així com procediments de gestions comptables i administratives necessàries per executar el producte o servei.
 
Legitimació Consentiment:
En iniciar relació contractual o comercial; en enviar dades per una finalitat concreta.
 
Execució de contracte:
En gestionar el producte o servei contractat. Compliment d’una obligació legal: en el seu cas.
 
Interès legítim:
Derivat de la relació contractual o comercial. Menors de 14 anys: consentiment dels que ostenten la pàtria potestat i/o dels tutors legals.
 
Destinataris:
No es cedeixen dades a tercers, excepte pel compliment del contracte i/o per obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.
 
Drets:
En relació als drets indicats seguidament, podrà exercir-los enviant una comunicació a anthema@anthemainteriors.com, acompanyant un document acreditatiu de la seva identitat i proporcionant els detalls necessaris per processar la sol·licitud.
 

- D’accés: dret a sol·licitar en qualsevol moment la confirmació de si s’estan tractant les seves dades personals, a que li facilitin la informació sobre dites dades i el seu tractament, i a obtenir una còpia de les mateixes.

- De rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes, no actualitzades o incompletes que li concerneixin.
 
- De cancel·lació o supressió – també dret a l’oblit: dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre d’altres motius i sempre que es realitzi un judici de proporcionalitat, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i no prevalgui el dret a la informació. Malgrat tot, aquest dret no és absolut, de manera que es podran seguir mantenint les dades degudament bloquejades en els supòsits previstos per la normativa aplicable. La desindexació dels enllaços que relacionen dades personals, forma part del dret a l’oblit.
 
- D’oposició: dret que permet oposar-se al tractament de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils. No es podrà atendre al seu dret únicament quan es tractin les seves dades per motius legítims imperiosos pel tractament o per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 
- De limitació del tractament: dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, la qual cosa significa que es poden seguir emmagatzemant, però no seguir tractant-les si es compleix alguna de les següents condicions:
 
Que impugni l’exactitud de les dades, durant un termini de temps que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquestes dades.
 
Que el tractament sigui il·lícit i s’oposi a la supressió de les dades i, en el seu lloc, sol·liciti la limitació del seu ús.
 
Que ja no es necessitin les dades per a les finalitats del tractament, però es necessitin per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 
Que s’hagi oposat al tractament o demanat la seva cancel·lació, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus.
 
A la portabilitat: dret a que les seves dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret s’aplica quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i aquest tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 
A reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): pel cas que no atenguem els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’AEPD, les dades de la qual pot consultar al seu Web https://www.aepd.es/agencia/contacto.html o al seu domicili C/ Jorge Juan núm. 6, 28001-Madrid.
 
Sobre els drets, cal destacar:
 
Que la còpia de les seves dades personals serà gratuïta si bé la sol·licitud de còpies addicionals podrà estar subjecta al cobrament d’una quantitat raonable basada en els costos administratius.
 
Que se li pot requerir més informació necessària per gestionar la seva sol·licitud. Existència de creació de perfils a través de decisions automatitzades: No es preveu.
 
Termini de conservació: D’acord amb la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no exerciti el seu dret de cancel·lació/supressió, i, posteriorment, es conservaran degudament bloquejades mentre siguin necessàries per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament, fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.
 
 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

JDBOADAS S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de JDBOADAS S.L. o bé dels seus llicenciants.
Tots els drets reservats.
 
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de JDBOADAS S.L.
 
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de JDBOADAS S.L.
Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de JDBOADAS S.L.
 
 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

JDBOADAS S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
 
 

7. MODIFICACIONS

JDBOADAS S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.
 
 

8. ENLLAÇOS

En el cas que a JDBOADAS S.L. es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, JDBOADAS S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas JDBOADAS S.L. assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un portal web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 
 

9. DRET D’EXCLUSIÓ

JDBOADAS S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.
 
 

10.GENERALITATS

JDBOADAS S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
 
 

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

JDBOADAS S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.
 
 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre JDBOADAS S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de GIRONA. Avís Legal redactat seguint el: Model d’Avís Legal web d’Espanya.
 
 

DECLARACIÓ SOBRE L’ÚS DE «COOKIES»:

Les cookies són arxius de text ubicats al navegador o disc dur de l’ordinador de l’usuari (o dispositiu similar) pels llocs web que visita. Entre d’altres coses, les cookies permeten que una pàgina web pugui emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, segons la informació que continguin i la manera com s’utilitzi l’equip, també es poden utilitzar per reconèixer l’usuari. La informació recollida per les cookies ens ajuda a millorar la navegació a la nostra web i a oferir una experiència més personalitzada. En concret, ens permeten:
 
Emmagatzemar informació sobre les preferències i interessos de l’usuari i personalitzar la web segons la informació recollida.
Oferir un servei millor a l’usuari sense emmagatzemar mai dades personals que permetin identificar-lo.
Reconèixer l’ordinador quan l’usuari torna a visitar la nostra web.
Recollir dades estadístiques derivades del trànsit i la interacció dels usuaris a la nostra web per identificar tendències i comportaments.
 

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?:

– Cookies tècniques: són aquelles que permeten que l’usuari pugui navegar a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació, i utilitzar les diferents opcions o serveis disponibles, com ara controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts amb accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un acte, fer servir elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 
– Cookies de personalització: són aquelles que permeten que l’usuari pugui accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides al terminal de l’usuari en funció d’un seguit de criteris, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.
 
– Cookies d’anàlisi: són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així calcular i fer l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per fer-ho, s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o de serveis que els oferim.
 
 

Cookies de tercers:

Aquesta web utilitza cookies de tercers:
– Google Analytics: s’utilitza per recopilar informació de navegació i comportament de l’usuari, així com per oferir estadístiques d’ús dels llocs web sense identificar l’usuari personalment.
 
Per utilitzar aquesta web, l’usuari accepta expressament el tractament de la informació recopilada de la manera i amb les finalitats abans esmentades:
L’usuari té la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació inhabilitant les cookies mitjançant la configuració adient del seu navegador. Ara bé, aquesta opció de bloqueig de cookies del navegador pot ser que no permeti l’ús complet de totes les funcionalitats del lloc web.
 
L’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat a l’ordinador:
- Chrome
- Explorer
- Firefox
- Safari